• E-mail kontakt
Emil Kozel, Idanská 4, 040 11 Košice, IČO: 37734288
kontaktné údaje: kozel.emil@atk.sk
______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb
(zamestnancov, klientov, účastníkov autoškoly, inštruktorov a podobne) v našich
informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené,
výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy
sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a)
Právo na prístup k osobným údajom - ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov
a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe
v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b)
Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c)
Právo na výmaz - „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.
d)
Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku
18, recitálu
67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného
systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom
alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e)
Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok
17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov
sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku
77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám
ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi
verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú
Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Emil Kozel, Idanská 4, 040 11 Košice prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky
primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich
osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne.
V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku
34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám
oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných
údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd
fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich
spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za
následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek
odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol
tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu kozel.emil@atk.sk,
b) telefonicky
+421 905 128 136 alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu
„GDPR -
odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás
kontaktovali na našu mailovú adresu kozel.emil@atk.sk .
Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov
ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) agendy
zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov.
V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu
hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom
pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
b) spracúvania
agendy
prijímania
zamestnancov
do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie
v zmysle mzdových predpisov,
e) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
f) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
g) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS
pre účely pracovnoprávne,
mzdové a pre účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia
agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
h) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
- ich vzdelávanie
prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov,
oprávnení či preukazov.
Názov informačného systému
Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Právny základ
Personalistika:
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.
z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších
predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne
predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č.
314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi
právnymi predpismi, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou
agendou zamestnancov
(napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy,
Dohoda o zasielaní výplatných pások...).
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
v spojení s
§ 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mzdy:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.
z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších
predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne
predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na spracúvanie personalistiky, sprostredkovateľ
na spracúvanie mzdovej agendy, orgány verejnej moci, štátnej
a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
5 -10 rokov, osobné spisy - do 70 roku života zamestnanca
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového
konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok,
došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie
pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov,
skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane
automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie
jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému
IS Ekonomicko-účtovná agenda
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov
- orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
- sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby
- zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia
a odberatelia
- fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov
a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
3 EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV AUTOŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb
-
účastníkov autoškoly
- je spracovanie osobných údajov pri
prihlásení sa na kurz autoškoly na základe žiadosti o udelenie
vodičského oprávnenia.
Autoškola vykonáva:
výučbu a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej
spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá
(vodičské kurzy),
doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení
(doškoľovacie kurzy vodičov), osobitné výcviky a kondičné
výcviky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a
držiteľov vodičských oprávnení (kondičné kurzy).
Názov informačného systému
IS Evidencia účastníkov autoškoly
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v
cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ - inštruktor.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
20 rokov od zaslania žiadosti
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - účastníci autoškoly
4 ZAZNÁMENAVANIE JAZDY GPS
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb
je
zaznamenávanie výcvikovej jazdy autoškoly v rámci výučby a
výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na
vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (vodičské kurzy) a
doškoľovacích
kurzov
držiteľov
vodičských
oprávnení
(doškoľovacie kurzy vodičov), osobitných výcvikov a kondičných
výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov
vodičských oprávnení
(kondičné kurzy) prostredníctvom GPS
zariadenia a zaznamenávania v JISCD
(Jednotný informačný
systém v cestnej doprave).
Zariadenia na zaznamenávanie GPS polohy je monitorovacie
zariadenie umiestnené vo výcvikovom vozidle snímajúce vybrané
technicko-prevádzkové parametre a údaje o identite účastníka
kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a
trvaní jazdy, ktoré budú z GPS zariadenia automaticky zasielané
do JISCD.
Názov informačného systému
IS Zaznamenávanie jazdy GPS
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v
cestnej doprave
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v
cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ zariadenia
GPS.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - účastníci autoškoly, inštruktori autoškoly
5 EVIDENCIA INŠTRUKTOROV AUTOŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb
-
inštruktorov autoškoly
- je spracovanie osobných údajov pri
vedení evidencie inštruktorov autoškoly.
Názov informačného systému
IS Evidencia inštruktorov autoškoly
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.
359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových
zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č.
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách
Zákon č.
280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a
pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších
predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom
výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v
cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
20 rokov od ukončenia činnosti v autoškole
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby - účastníci autoškoly
6 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so
samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej
agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky,
evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému
Evidencia SZČO
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou
Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným
zákonníkom,
Zákon
č.
455/1991
Zb.,
Zákonom
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský
zákon)
a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
odberateľ/dodávateľ - samostatne zárobkovo činná osoba
7 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov
dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných,
služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému
Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej
a efektívnej
komunikácie
so
zástupcami
dodávateľov
a odberateľov.
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských
vzťahov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa
8 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je
vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ)
2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ)
2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, Zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
-
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
9 ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných
údajov fyzických osôb v rámci sledovania dodržiavania právnych
predpisov, pripravovania zmluvných vzťahov, prevodov majetku,
nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci,
mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na
vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko
- odberateľských
vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a
majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov., Zákon č.
250/2007 Z. z., zmluvy
uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
-
zmluvná strana - fyzická osoba
10 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu
obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.
Názov informačného systému
IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov,
ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci
vyžadovať na základe súčinnosti.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych
predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú
v dokumentácii prevádzkovateľa
11 MIMORIADNE SITUÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie
osobných údajov fyzických osôb
- zamestnancov a iných
externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa
v období mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany
zdravia dotknutých osôb.
Názov informačného systému
IS Mimoriadne situácie
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6
ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zamestnanci prevádzkovateľa,
- iné externé fyzické osoby.